The Smashing Pumpkins - Ava adore [1998]
The Smashing Pumpkins - Today [1993]
The Smashing Pumpkins - Cherub rock [1993]
The Smashing Pumpkins - Disarm [1993]